botswanavbg.blogg.se

Vi närmar oss slutet.

Publicerad 2014-09-25 18:54:52 i Allmänt

Igår och idag har vi haft genomgång av vad vi gjort hittills i projektet, inför fortsättning av projektet.
I morgon är det ett ledningsgruppsmöte och en avslutningsfest på kvällen. På lördag beger vi oss mot Sverige igen!

Tack för att ni följt oss på vår resa genom projektet! Till våren kommer Botswanska delegationen till Vänersborg.

Vi känner oss nöjda med vad vi åstadkommit hittills i projektet och ser fram emot besök till våren!

Utbildning dag 2!

Publicerad 2014-09-23 21:21:00 i Allmänt

Idag har två av oss varit på Katchikau Special Unit school för ytterligare ett utbildningstillfälle.
Idag träffade vi gårdagens grupp igen och hade återkoppling kring materialet.
Vi gick även till skolan när eleverna hade rast och började sätta upp tydliggörande material. Det var häftigt att se att alla deltagare var så delaktiga i processen och vi upplevde att de förstod och kommer att arbeta efter materialet.

Today two of us where at Katchikau Special Unit School to have an educaction. We also met with the Group from yesterday. When the Children had their break we Went to the school/ living area and started to put up some of the materials that we brought, clearifying items. Everyone was involved in the process and seemed entusiastic.

 
 

På eftermiddagen träffade vi fler vårdare och även föräldrar till elever som går på särskolan. Vi höll en utbildning med dem och det var mycket givande. Vårdarna och föräldrarna diskuterade med varandra och förstod vikten av att samarbeta. Föräldrarna uttryckte att de var nöjda med dagen och sa att de nu vill börja gå till skolan.

In the afternoon we met with more caretakers and parents to the Children that attends the Special Unit School. We held an education with them and it was very fruitfull. The caretakers and the parents discussed among eachother and understood how importaint it is to cooperate. One of the parents said that she was happy about the day and that she would want to attend the school herself. 

 

Vi pratade med en kurator som varit delaktig under gårdagen som sa att hon först inte tyckte att materialet var något för henne utan att det var något för lärarna innan hon förstod att hon kan arbeta med det tydliggörande materialet i sitt arbete när hon träffar klienter. Hon sa att hon kommer att arbeta vidare med materialet för att se till att fler kunde ta till sig hennes information och samtidigt göra sig förstådda. Det var en härlig upplevelse!

 

 En förälder och hennes barn som bor på särskolan. 

Under dagen har övriga fyra personer i delegationen deltagit i distriktets motsvarighet till vårt kommunfullmäktige och fått projektet presenterat där. Vi har också haft möjlighet att få träffa personer i organisationen och få mer information om våra intresseområden.

Åter på Katchikau!

Publicerad 2014-09-22 20:59:00 i Allmänt

Idag har vi varit på Katchikau Special Unit school och hållit i en utbildning kring kognitiva stöd för lärare ifrån hela kommunen.

Vi fick bra feedback och i morgon kommer vi att fortsätta utbildningen genom att applicera tydliggörande stöd på skolan tillsammans med lärarna som varit med idag.
Vi kommer även att göra ytterligare en utbildning som vi gjorde idag för resten av lärarna, vårdare och föräldrar.
Vi använde det tydliggörande materialet som vi fått från hörnans dagliga verksamhet. Vilket var mycket uppskattat!

Today we have been at Katchikau Special Unit school and held a workshop about cognitive tools and support for teachers from the whole district.

We received good feedback and will continue with the training tomorrow using more defined support at the school together with the participating teachers.

We will also be repeating todays activities for the teachers who could not be with us today and also for the caretakers and parents. We used the effective tools that we had been given from "Hörnans" day centre which were greatly appreciated.

 

Vi träffade barnen på skolan och gav dem leksakerna från Solens dagliga verksamhet. De blev jätte glada! De fick även kepsar, tandkräm och tandborstar.
Tyvärr fick vi inte med oss alla solglasögon vi samlat in, då vi inte hade plats i vår packning. Vi kommer att skicka detta i efterhand.

We met the children at the school and gave them toys from "Solens" day centre. They became very happy. They also received caps, toothpaste and toothbrushes. 

Unfortunately we were unable to take with us all the sunglasses that we had collected as we did not have room in our baggage. We will be sending these sunglasses at a later date.

 

Vi såg att barnen numer har lektioner i skilda klassrum. De små och stora barnen var för sig. Detta gjorde att arbetsmiljön i skolan för eleverna kändes mycket lugnare. De har utvecklat sin verksamhet mycket på bara ett år. Numer har de två lärare som arbetar på skolan och alla vårdare har gått utbildning i hur omsorgen kring barnen ska se ut.

We saw that the children are now being taught in two classrooms. The younger children are now taught separated from the older children. This meant that the study environment for the children had become much calmer. They had extensively developed their working practices during the course of a year. They now had two teachers for the special unit and all the caretakers had been on a course to improve their skills.

 

Två av oss har varit med en arkitekt och en fysisk planerare från kommunen. Först fick vi en ordentlig genomgång av de olika policydokument, lagar och regler som styr planeringen i Botswana. De visade också pågående planer för nya bostadsområden och utveckling utav strandområdet. Under eftermiddagen åkte vi runt i Kasane och Kazungula för att titta på området där man ska bygga en bro mellan Botswana och Zambia, olika bostadsområden och vilka utmaningar man har med de vilda djuren som finns runt husknuten.

Two of us have been with a council architect and physical planner. First we were given information about the different policy documents, laws and regulations that steer the physical planning in Botswana. They also showed plans for new housing areas and for the development of the river shore area. We travelled around Kasane and Kazungula during the afternoon looking at where a new bridge between Botswana and Zambia is to be built; at different housing types ; and the challenges that wild animals pose to homeowners.

 

Dag 4 & 5

Publicerad 2014-09-19 19:55:00 i Allmänt

Richard och David från Motse wa Badiri som betyder the home of people who made their own Things. 
Richard and David from Motse wa Badiri wich means the home of people who made their own Things. 
 
 
 
På grund av strul med uppkopplingen kunde vi inte blogga igår. 
 
 Because of trouble with the internet connection we could'nt blog yesterday. 
 
Igår var vi på tre studiebesök. Vi var på två rehabiliteringscenter och på det enda stället i Botswana där de gör utvärderingar på barn kring vilka funktionsnedsättningar de har. De har en väntetid på 2-3 år. 
 
Yesterday we made three study visits. We were at two rehabilitation centers and at the only place in Botswana where they make assessments of children and their disabilities. They have a 2-3 years long waitinglist. 
 
Vi upptäckte att Botswana har otroligt mycket kompetens, men att problematiken framförallt ligger i att hitta samarbete verksamheterna emellan. Chobes representanter har skapat kontakter efter våra besök. En stor problematik ligger även i att de inte har tillräckligt med utbildad personal eller resurser. 
 
We realized that Botswana has a lot of competens, but there is a problem finding cooperations inbetween the different organisations. Chobes representatives has made connections after our study visits. There is also a big problem in finding educated staff and resources. 
 
Efter besöket i Sverige fixade Chobes kommun en utbildning på 5 dagar på ett av rehabiliteringscentren där vårdarna fick utöka sina kunskaper. 
 
After their visit to Sweden Chobes municipality sended their caretakers on a five days long education on one of the rehabilitation centers. 
 
Idag har vi träffat ministeriet och presenterat projektet och kommande utmaningar. 
 
Today we have met the ministary and got to present the project and future challenges.
 
Vi har även varit på besök på parlamentet och träffat representanterna för arbete med funktionshinderfrågor. Vi fick information om att de ska göra Chobes kommun till en förebild för arbete med personer som lever ned funktionsnedsättningar. De var glada och tacksamma över vårt projekt. 
 
We have also been to a visit at the parlament and met with representatives for work with disability issues. We got the information that they will work towards making Chobe to a rolemodel towards work involving disability issues. They were happy and thankfull for our project. 
 
Vi var även på nationalmuseet och fick se delar av Botswanas historia. Vi avslutade dagen med ett besök på universitetet där de informerade oss om stadsutvecklingen över tid och nuvarande utmaningar. 
 
We also went to the national museum and got to see parts of Botswanas history. We finished our day with a visit to the University where they gave us information about the cityplanning over time and current challenges. 
 
 

Dag 3!

Publicerad 2014-09-17 21:11:00 i Allmänt

Idag har vi fått ta del av Chobes historia av en aktad Pastor och fått se två olika traditionella danser.

Today we took part of the history of Chobe telled by a reverend and got to see two different traditional dances. 

Vi fick ett traditionellt välkomnande!

We got a traditional welcoming!

Vi fick även möjlighet att prata med pastorn om hur hans tro och regeringens rekommendationer kring Hiv och aids står emot varann. Vilka svårigheter det kan medföra och hur befolkningen förhåller sig tills detta.

We also got the opportunity to talk to the reverend about how his belief and the goverments recomendations stands against each other in the AIDS/HIV topic. How that becomes difficult and how the populations acts towards it.

Resten av dagen har gått åt till att resa till huvudstaden, Gabarone. I morgon ska vi på flera studiebesök med fokus på personer med funktionsnedsättningar.

The rest of the day has been used to travel to the capital, Gaborone. Tomorrow we will be making serveral study visits with focus on people with disabilities.

 
 

Dag 2

Publicerad 2014-09-17 07:26:00 i Allmänt

 
Idag har vi varit på bymöte med byhövdingen för  Kasane och hövdingar/ vice hövdingar för andra orter inom distriktet. De kallar in invånare i kommunen för att ge information och ge dem möjlighet att delta i diskussioner. 
 
Today we have been to a village meeting with the tribal chief for Kasane and chiefs och deputy chiefs for other settlements in the district. They summon villagers in the municipality in order to spread information and to give them the opportunity to participate in discussions. 
 
Idag hade de kallat till bymöte för att informera om vårt projekt med fokus på personer med funktionsnedsättningar. 
 
Today they had called to a meeting to inform about our project with focus on persons with disabilities.
 
Membe (projektansvarig i Botswana) informerade om:
 
-Att projektet fokuserar på att personer med funktionsnedsättningar ska få självbestämmande, delaktighet och ett individuellt stöd. 
 
-Att de i besöket i Sverige sett hur de kan arbeta med dessa delar för att personer med funktionsnedsättningar ska få en tydligare del i samhället och bli respekterade samt representerade. 
 
Det var två föräldrar delaktiga under mötet som berättade om egna erfarenheter. En av kvinnorna berättade att hon hade en son som hade svårigheter att komma hemifrån och att kommunicera. Hon uttryckte tacksamhet för att få möjlighet att delta i mötet. Under mötet fick hon en kontakt med kommunen som kommer att kontakta henne angående eventuella insatser. 
 
Det var ett häftigt möte och det blev tydligt för oss att det är här det kommer att ske en förändring. Efter bymöten träffas grannar och familjer och nätverkar och informationen sprids vidare. Vi upplever mycket positivitet kring vårt arbete med projektet. 
 
I morgon flyger vi till huvudstaden för fler spännande möten
 
 Membe (project leader in Botswana) informed:
 
-that the project is focused on giving persons with disabilities the ability to decide for themselves, to be part of the decision making processes and to give them individual support.
 
-that during their visit to Sweden they had seen how they could work in these areas so that persons with disabilities should have a greater role to play in society, become respected and represented.
 
There were two parents at the meeting who spoke of their own experiences. One of the women told us that she had a son whom had difficulties in getting out and in communicating. She was grateful for having the opportunity to participate in the meeting. Thanks to the meeting the municipality would be getting in touch with her about appropriate support.
 
It was an uplifting meeting and it became apparrent that changes were taking place. After the village meeting neighbours and families use their networks to spread the information. We experienced much positivity about our work with the project.
 
Tomorrow we will be flying to the capital for more interesting meetings.

Anlänt till Chobe!

Publicerad 2014-09-15 20:24:00 i Allmänt

Nu under eftermiddagen kom vi fram. Idag har vi fått en genomgång av planeringen för veckorna framöver och resten av kvällen tillägnas också planering. 
 
We arrived during the afternoonToday we have gone through the program for the next two weeks and the rest of the evening will be used for planning as well.
 
I morgon kommer vi att träffa en byhövdning och få mer information om hur attityder verkar inför personer som lever med funktionsnedsättningar. 
Vi kommer även att presentera ett material i form av en checklista som används i arbete med våld i nära relationer i Vänersborgs kommun. 
 
Tomorrow we Will meet a tribal cheif and get more information about how attitudes towards persons with disabilities affects the community.
We will also present a checklist that is used in Vänersborgs municipality in the work against domestic violence.
 
Imorgon berättar vi hur allting gått! 
 
Tomorrow we'll share with you how it went.
 
Häng med oss på vårt projekt! I möjligaste mån kommer vi att uppdatera bloggen varje dag. Förhoppningsvis med bilder. 
 
Follow us in our project! We will try to update the blog every day. Hopefully with pictures.
 
 
Här är en bild på oss när vi planerar!
A picture of us planning!

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela