botswanavbg.blogg.se

Mediabevakning i Botswana

Publicerad 2013-09-24 08:38:00 i Allmänt

Hemkomna från Botswana hade Anders ett mail från Harriet Pedersen EEAS Gabarone, Botswana. "Jag såg detta i dagens nyhetssammanfattning på EUs delegation i Botswana. Som svensk glädjer man sig! Om du kommer hit så tveka inte att ta kontakt. Undertecknad finns på EU och min make Anders är chef för FN här i Botswana."

Chobecouncil partners with Swedish counterparts
Daily News, 23 September 2013

Chobe district council and Sweden's Vanersborg Municipality will embark on a two year project focusing on social inclusion and equality, with specific emphasis on people living with disabilities. The two municipalities which partnered in 2011 will explore efficient ways of meeting the needs for this group of people, according to Mr Anders Friden who is the international coordinator of the Vanersborg municipality.

Ledningsgruppsmöte

Publicerad 2013-09-19 15:24:00 i Allmänt

Idag har vi varit delaktiga i ett ledningsgruppsmöte. Under detta mötet gick vi igenom vilka olika saker vi har sett och information vi fått till oss. Genom detta kunde vi tillsammans gå igenom hur projektet ska fortsätta när representanterna från Chobe kommer till Vänersborg. Fokusområden som kommit fram under veckan är: - Tillgänglighet för funktionshindrade. - Arbete med våld i nära relationer. - Övergripande arbete med personer som lever med funktionsnedsättningar. - Attityder i samhället mot utsatta grupper. - Ledning och styrning. Det har varit ett fantastiskt lärorikt besök i Chobe och ikväll väntar en avslutningsmiddag. Vi hoppas att ni har uppskattat att följa vår resa i projektet. När vi kommit hem kommer vi att lägga ut en sammanfattning på bloggen tillsammans med fler bilder. Bloggen kommer därefter att uppdateras när projektet fortlöper. Självklart kommer uppdateringar ske dagligen när representanter från Chobe besöker Vänersborg i två veckor någon gång mellan november 2013- maj 2014. Tack för visat intresse!
 
Today we have taken part in a management meeting. During this meeting, we reviewed the different things we have seen and the information we have been given. Through this we were able to examine together how the project will progress when the representatives of Chobe come to Vanersborg. Focus areas that have emerged during the week include: - Accessabilty for people with disabilities. - Work with domestic violence. - General work with people living with disabilities. - Attitudes of society towards vulnerable groups. - Management and control. It has been a fantastic educational visit to Chobe and tonight a farewell dinner awaits us. We hope you have enjoyed following us on our journey within the project. When we get home, we will present a summary on the blog along with more photos. The blog will then be updated as the project progresses. Obviously, there will be daily updates when representatives from Chobe visit Vanersborg for two weeks sometime between November 2013 - May 2014. Thank you for your interest!

Onsdag

Publicerad 2013-09-18 22:02:00 i Allmänt

 
Idag har vi tagit oss ifrån Nata, där vi övernattade tillbaka till Kasane. 
Under eftermiddagen har vi förberett inför ledningsgruppsmötet i projektet som kommer att vara i morgon. Då kommer vi att planera framtiden och vilka områden som kommer att prioriteras inom våra verksamheter samtidigt som vi belyser de förändringar vi vill åstadkomma genom projektet. 
 
För vår del har skolan vi besökte skapat ett intresse för fortsatt samarbete genom utveckling av arbete med personer med funktionsnedsättningar i Chobe. 
 
Här är en varningstext man inte ser varje dag!
 
 
Today we have taken ourselves from Nata, where we spent the night, back to Kasane.
In the afternoon we prepared for the executive committee meeting of the project that will be tomorrow. Then we will plan for the next stage and which areas will be a priority as we highlight the changes that we want to achieve through the project.
For our part the school that we visited has led to an interest in furthering cooperation in developing the work with people with disabilities in Chobe.
 
Here's a warning sign that you do not see every day!
 
 

Thuso

Publicerad 2013-09-17 21:13:00 i Allmänt

Idag har vi varit på studiebesök på ett rehabiliteringscenter (Thuso) i Maun. Här tar de emot personer med många olika funktionsnedsättningar från hela Botswana. Med mycket små medel lyckas de att göra skillnad för bland annat unga vuxna genom att erbjuda dem möjlighet att skapa färdigheter inom till exempel sömnad, lädertillverkning och jordbruk. Detta leder till en egenförsörjning som minskar risken för fattigdom. 
 
Det var roligt att se att alla i personalen talade teckenspråk, då några av eleverna är döva. Även andra elever har lärt sig teckenspråk så att fler kan kommunicera med varandra. När Emelie tecknade en tackfras på svenska blev reaktionerna många. Flera elever tecknade tillbaka trots att det finns stora skillnader mellan de olika teckenspråken. 
 
Today we went on a field trip to a rehabilitation center (Thuso) in Maun. Here they receive people with many different disabilities from all over Botswana. With very limited resources, they manage to make a difference for, amongst others, young adults by offering them the opportunity to learn skills in areas such as sewing, leather making and agriculture. This leads to a self-sufficiency that helps reduce poverty.
It was great to see that all of the staff spoke sign language, seeing that some of the students are deaf. Even other students have learned sign language so that more people can communicate with each other. Therewere many reactions when Emelie signed a thankyou phrase in Swedish. Several students signed back despite there being major differences between the different sign languages.
 
Här är en bild på det jordbruk som eleverna arbetade med. 
Here is a picture of the farm that the students were working on.
 
 
 
 

Måndag!

Publicerad 2013-09-16 22:02:00 i Allmänt

idag började en ny arbetsvecka och för oss innebar det en resa till Maun. 600 km ifrån Kasane (Med bil). Sedan 2006 har distriktet Chobe inget eget utredning- och rehabcenter för funktionshindrade. Närmaste ligger i Maun där vi nu befinner oss. 
I morgon väntar ett studiebesök på utredning- och rehabcentret där vi kommer att få en djupare förståelse för hur organisationen kring funktionsnedsatta människor fungerar. 

Från bilen kunde vi se hur landskapet förändrades ju längre vi kom på resan. Här har de vilda strutsar, vilket vi inte stött på tidigare.
 
Today began a new week of work and for us it meant a trip to Maun. 600 km from Kasane (by car). Since 2006, the district Chobe no longer has its own assessment and rehabilitation center for the disabled. The nearest is in Maun where we are now.
Tomorrow we will visit the assessment and rehabilitation center in order to get a greater understanding of how the organization around disabled people works.

From the car, we could see how the landscape changed the further we came on the trip. Here the wild ostriches, which we have not previously encountered.
 

Ledig helg

Publicerad 2013-09-14 20:16:00 i Allmänt

Idag har vi tagit vara på vår första lediga dag och tagit en roadtrip till victoriafallen i Zimbabwe. Efter diverse problem vid tullen (bland annat långa köer) så kom vi fram till ett av världens största vattenfall. Imponerade av naturens krafter gick vi en promenad längs fallen. 
 
Sammanfattningsvis har den första veckan i Botswana varit fantastiskt lärorik och vi ser fram emot att fördjupa våra kunskaper inför den sista veckan här. 
 
Today, we have taken advantage of our first day off and we took a road trip to Victoria falls in Zimbabwe. After various problems at customs (including long queues) we came to one of the world's largest waterfalls. Impressed by the forces of nature, we went for a walk along the falls.
Overall, the first week in Botswana has been fantastically worthwhile and we look forward to deepening our knowledge during the last week here.
 
 
 

Social välfärd

Publicerad 2013-09-13 20:24:00 i Allmänt

 
 
Idag har vi fått information om deras sociala välfärdsprogram. Därefter åkte vi och besökte några de insatsåtgärder som de gjort! Bland annat bygger de hus åt hemlösa. Vi besökte också två kvinnor som fått hjälp med utbildning och lokal för att starta ett bageri. En intressant dag med vissa mindre välkommande stopp...
 
Today we received information about their social welfare programs. Then we went and looked at some of the work that was being done out in the community! Among other things, they build houses for the homeless. We also visited two women who received help with training and premises to start a bakery. An interesting day with some less welcomed stops ...

Mer på djupet...

Publicerad 2013-09-12 22:04:00 i Allmänt

Idag delade vi på vår projektgrupp för att hinna med allt vi önskar. Isabel och Emelie som arbetar i våra verksamheter åkte tillbaka till Katchikau Special Unit för att lära om undervisning och elevernas vardag.
Anneli och Anne-Lie fokuserar på det strategiska arbetet och träffade nationella samordnande myndigheter för jämställdhet och funktionsnedsättningar. Våra politiker James &  Marie-Louise fördelade sig på var sitt område.
Alla i gruppen ganska trötta ikväll av alla intryck i värmen!
 
Today we split our project team in order to be able to learn even more about what we came here to see. Isabel and Emelie who work in the specific area of children with special needs went back to Katchikau Special Unit to learn about teaching methods and the students everyday lives.
Anneli and Anne-Lie focused more on the strategic level and met national coordinators in areas of gender and disabilities. Our politicians James & Marie-Louise were also divided into the different teams.
Everyone in the group is pretty tired tonight from all of the impressions we have received in the heat!

Vid Katchkau!

Publicerad 2013-09-11 20:23:00 i Allmänt

 
 
Första besöket på Kachikau Special Unit Primary School avklarat. Svårt att inte bli djupt berörd samtidigt som barnen var överväldigande glada och lyckliga över gosedjuren från dagverksamheten Solen! I morgon åker vi tillbaka för att följa eleverna en hel skoldag, det finns så mycket som vi skulle vilja hjälpa till med.
 
The first visit on Kachikau Special Unit Primary School has just been completed. It is hard not to be deeply moved whilst the kids were overwhelmingly excited and happy over their soft toys from the "Sun" day center! Tomorrow we return to follow the students during a full school day, there is so much that we would like to help with.
 
 

Introduktion

Publicerad 2013-09-10 21:19:00 i Allmänt

Idag har vi blivit introducerade för Chobes kommunledning och hur kommunen är uppbyggd. Genom denna information har vi fått kunskap att använda i det kommande arbetet. 
Imorgon kommer vi bland annat besöka en skola där personer med funktionsnedsättningar går och bor. 
 
Today we have been introduced to Chobes council leaders and heard how their community is structured. With this information, we have useful knowledge to use in our future work.
Tomorrow we will also visit a school where people with disabilities can study and live.
 
 
Här är en bild på Chobes vision och mål som de arbetar för inom kommunen. 
 
Here is a picture of Chobes vision and mission for their work within the municipality
 

På plats i Kasane!

Publicerad 2013-09-09 21:43:00 i Allmänt

Vi startade vår resa 02.50 den 8/9 och kom fram idag den 9/9 13.30. Efter en lång resa är vi på plats. På flygplatsen möttes vi av en delegation från Chobe council som hälsade oss välkomna. 
Idag har vi gått igenom schema och struktur för kommande dagar. Dagarna är planerade av Chobe. 
 

We started our trip at 02:50, 8/9, and arrived today at 9/9 13:30. After a long journey we had arrived. At the airport we were welcomed by a delegation from the Chobe council.

Today we have gone through the schedule and planning for the days to come. The days are planned by the Chobe.

 
Omgivningen är fantastisk! Här är en fantastisk solnedgång över Chobe river!
The surroundings are stunning! Here is a stunning sunset over the Chobe river!
 
 
 
 

Nu startar resan mot Chobe District Council, Botswana!!

Publicerad 2013-09-06 15:10:00 i Allmänt

Vänersborg och Chobe District Council har ingått partnerskap inom social inkludering generellt och jämställdhet, jämlik hälsa, funktionsnedsatta och deras möjlighet till grundskola specifikt. Projektet, som är fullfinasierat med SIDA-medel, kommer att utgå från både ett strategiskt och ett operativt perspektiv och syftet med partnerskapet, är att utveckla våra egna ordinarie verksamheter tillsammans.
Arbetet inför resan har redan påbörjats genom att dagverksamheten Solen har gjort gosedjur, med tanke på olika barns funktionshinder, som ska överlämnas till barn i den skola för funktionshindrade som startades i Chobe District Council 2009.
Målet efter projektet avslutats är att partnerskapets verksamheter fullt ut förverkligar de fastställda mål som finns gällande social inkludering avseende jämställdhet och jämlikhet.
 
Vanersborg and Chobe District Council have entered into a partnership project in the field of social inclusion and more specifically with regard to gender equality, equal access to health care and persons with disabilities and their access to primary education. The project, which is fully financed with SIDA funding, will proceed on both a strategic and an operational level. The purpose of the partnership is to cooperate in developing our working practices.
Preparations for the journey have already begun at the "Sun" day center where cuddly toys have been made, taking into account childrens disabilities, to be delivered to children in the school for the disabled launched in Chobe District Council in 2009.
The target for the partnership project activities is to fully achieve the social inclusion objectives and acheive better equality.

Gosedjur!

Publicerad 2013-09-04 13:47:00 i Allmänt

Här har vi de fantastiska gosedjuren som DV Solen tillverkat åt barnen i Botswana! 
 
Here we have the fantastic cuddly toys that were made at the "Sun" day center for the children in Botswana!
 

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela